Welkom

Gezond Leven

Gezond Leven is een korte naam voor  “Stichting voor Gezond Leven en Natuurlijke Geneeswijzen”. Deze stichting is in 1989 opgericht als voortzetting van de sinds 1906 bestaande Vereniging voor Gezond Leven en Natuurgeneeswijze. Deze vereniging was jarenlang actief met regionale afdelingen die o.a. lezingen en cursussen organiseerden en een tijdschrift uitgaf (Gezond Leven) dat ruim 60 jaar de leden informeerde over vele aspecten aangaande de gezondheid. Hierin werd al lang voordat dit mode werd de relatie gelegd met een gezond milieu, volwaardige voeding en een goede geestelijke gezondheid.

De doelstelling van de stichting is “de gezondheid en/of het welzijn van de mens in de meest ruime zin te bevorderen, waaronder ook het begrijpen en voorkomen van ziekten”. De stichting wil dat onder meer bereiken door een “meer natuurlijke en daardoor meer doeltreffende gezondheidszorg”  en door het geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van consumenten die deze doelen nastreven.

De projecten die Gezond Leven ondersteunt vinden wij heel belangrijk voor het bereiken van ons ultieme doel:

Drempelloze integrale gezondheidszorg en preventie voor iedereen.

Daarmee bedoelen wij dat de patiënt vrij is om – zonder financiële drempels – een behandeling te kiezen uit zowel het reguliere aanbod als het complementaire aanbod van zorg (of een combinatie van beide), waarbij de veiligheid en de kwaliteit van beide opties is vastgesteld.

Nieuwe tijden vragen nieuwe activiteiten. Zo stond Gezond leven in de laatste decennia van de vorige eeuw aan de wieg van enkele baanbrekende projecten zoals het LOPAG en de eerste ziektekostenverzekering die CAM vergoedde: Natura. Nu neemt Gezond Leven deel in de opvolger van het LOPAG het PPCG: het Platform Integrale Gezondheidszorg.

Voor de 21ste eeuw neemt de stichting bij de activiteiten ten aanzien van belangenbehartiging en voorlichting weer het voortouw met iets nieuws. Het Internet maakt het mogelijk met beperkte kosten een groot publiek te bereiken met onze boodschap. Dit bracht ons ertoe samen met de stichting Natuurlijk Welzijn het Natuurlijk Gezond Plein op te zetten. Dit is inmiddels verbreed tot het integrale Wijzer naar Gezondheid.

Verder starten we  een grote enquête naar ervaringen van consumenten met natuurlijke geneeswijzen, die ook via het Plein zal gaan lopen. Met deze cijfers hopen we aan te kunnen tonen wat de waarde is van diverse behandelwijzen.

De projecten die Gezond Leven ondersteunt vinden wij heel belangrijk voor het bereiken van ons ultieme doel: Drempelloze integrale gezondheidszorg en preventie voor iedereen.

Als u dit werk ook wilt ondersteunen met een eenmalige of jaarlijkse donatie zijn wij daar heel erg mee geholpen.

Wij zijn een ANBI stichting, dat betekent dat legaten en giften zijn vrijgesteld van belasting en dat u donaties kunt aftrekken van de belasting (voor voorwaarden zie belastingdienst).

Onze bankrekening is NL94TRIO 0391039393     Zie ook doneren

De doelstelling van Gezond leven is consumenten voor te lichten over natuurlijke manieren om gezond te blijven en, indien nodig, weer gezond te worden. Dit begint met wat je als consument zelf kunt doen.

De regels om zo goed mogelijk gezond te blijven zijn gevat in het schema “BASIS”:

B Beweging:
De moderne mens beweegt te weinig
A Ademhaling: vaak oppervlakkig; diepe buikademhaling en bewegen in schone buitenlucht is nodig
S Soberheid: bijna alle moderne “luxe” zoals kant-en-klaar voedsel, roken, alcohol, suiker, voor elk ongemak een pilletje, veel te veel en te calorierijk eten maken de mens zwak en ziek
I Intuïtie: de mens moet leren de signalen van zijn lichaam te verstaan en er naar te handelen. Bij verstoring het evenwicht herstellen, eerst door wat je zelf kunt doen, dan op natuurlijke wijze proberen met deskundige hulp en pas als laatste zware middelen toepassen
S Spijsvertering: elke cel van het lichaam wordt gemaakt uit wat men eet en wat men ervan verteert/kan opnemen; gezondheid begint met goede en zuivere voeding, goed gekauwd en vooral niet te veel; een gezonde darmflora is van levensbelang

Gezond Leven is mede oprichter van:

Gezond Leven is deelnemer aan het Platform Integrale Gezondheidszorg  

Gezocht
De organisaties die zich bezig houden met consumentenbelangen in het kader van integrale gezondheidszorg hebben diverse vacatures voor bestuursleden en  vrijwilligers voor diverse werkzaamheden.

Contact:

gezondleven@ngplein.nl

088-2424288

Het fiscaal nummer van de Stichting Gezond Leven is 812828264

De Stichting Gezond Leven is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Graag verwijzen wij u naar onze publicaties middels onderstaande links:

Jaarverslag 2016

Beleidsplan 2017

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Beleidsplan 2018-2020

Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2019 begroting 2020

Beleidsplan 2021

Jaarverslag 2020

Financieel verslag 2020

Beloningsbeleid:

De bestuurders doen hun werk onbezoldigd en krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Er zijn geen personen in loondienst van de stichting.

Vermogen:

De stichting heeft een vermogen uit enkele legaten zonder specifieke bestemming. De activiteiten van de stichting worden bekostigd uit de opbrengst van dit vermogen, aangevuld met ontvangen donaties. Zo nodig kan in beperkte mate worden ingeteerd op het vermogen.

Bestuurders:

Mevrouw E.A.H. (Elly) Best te Ede, voorzitter

Mevrouw H.W. (Hetty) van Doorn – van Lommel te Almere, secretaris

De heer G.G. (Gerrit) van Leeuwen te Wageningen, penningmeester

Enquete

Gezond Leven

Wilt u uw ervaringen met alternatieve geneeswijzen delen?

Vul dan de enquête in, daarmee helpt u veel toekomstige patiënten!

Waarom deze enquête en hoe werkt het?

Wat zijn uw ervaringen met integrale zorg?

De Stichting Gezond Leven wil al uw ervaringen verzamelen via deze vragenlijst op internet. Zo kunnen we veel gegevens verzamelen die van groot belang zijn voor consumenten, nu en in de toekomst. Volgens het CBS bezoekt 1 miljoen mensen per jaar een niet-reguliere hulpverlener, dat doen ze omdat ze er baat bij hebben! Omdat men meestal gebruik maakt van een combinatie van reguliere en alternatieve/complementaire zorg spreken we van integrale zorg.

Vreemd genoeg is er nauwelijks informatie te vinden over welke geneeswijze effect heeft bij welke ziekte. De Infolijn Alternatieve Geneeswijzen stuit al 30 jaar op dit probleem, omdat dit de meest gestelde vraag is:

“welke behandeling helpt bij mijn ziekte?”

In de alternatieve sector is er heel weinig specialisatie op ziekte (uitzonderingen zijn bijvoorbeeld kanker, Lyme en ADHD) dus is de keuze lastiger. Bovendien pretenderen enkele “totaalgeneeswijzen” in principe alles te kunnen aanpakken. Voor een belangrijk deel is dat ook zo, maar we verwachten toch dat er verschillen zijn in effect bij diverse aandoeningen.
Om patiënten beter te kunnen helpen, om gericht onderzoek te vragen naar aanleiding van uitkomsten en om een ideaal verzekeringspakket te ontwikkelen met een breed aanbod van effectieve geneeswijzen heeft de stichting Gezond Leven (mede oprichter van de Infolijn AG)  dit project opgezet. Om de gegevens te kunnen verwerken, dient u voor elke klacht/ziekte apart de vragenlijst te doorlopen.

De verzamelde gegevens zullen regelmatig via rapporten worden doorgegeven aan instellingen en personen die hun beleid daarop kunnen afstemmen.